Nasz adres

KURS CAŁOROCZNY:
Centrum
Biblioteczno-Informacyjne przy ul. Żwirki i Wigury 63 (wejście od ul. Księcia Trojdena)

KURS ĆWICZENIOWY:
Centrum Dydaktyczne
ul. Trojdena 2a
(róg Żwirki i Wigury 61)

» Mapa lokalizacji kursu

Zapisy na kurs

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
całoroczny 2017/2018
» WEJDŹ

Zapisy na kurs
przy­go­to­waw­czy
ćwiczeniowy 2018
» WEJDŹ

Nasi nauczyciele

Zajęcia na kursie prowadzone są przez doświadczonych nauczy­cieli, zajmu­jących się od wielu lat przy­go­to­wy­wa­niem młodzieży do egza­mi­nów wstępnych.

» WIĘCEJ

 

Centrum Dydaktyczne WUM

LINKI

Warszawski Uniwersytet Medyczny Biuro Rekrutacji i Orga­ni­zacji Kształcenia WUM Centralna Komisja Egzaminacyjna
Luty 2018
PWŚCPSN
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728    

NASI WYKŁADOWCY

Zajęcia na kursie przygotowawczym organizowanym przez Warszawski Uniwersytet Medyczny prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich, posia­da­jących certyfikaty egzaminatorów zewnętrznych, uprawniające do oce­nia­nia egza­mi­nów maturalnych.

 

NASI BIOLODZY

Dr Julia Dąbrowska

Jestem absolwentką Wydziału Biologii UW. Po ukoń­cze­niu stu­diów roz­po­częłam pra­cę w Ka­ted­rze Bio­lo­gii Ogól­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii WUM naj­pierw na sta­no­wis­ku asys­ten­ta, a obec­nie adiunk­ta. Po uzys­ka­niu stop­nia dok­tora nauk me­dycz­nych na­dal konty­nuuję ba­da­nia ultra­struk­tu­ral­ne do­ty­czą­ce pro­ce­sów pa­to­lo­gicz­nych za­cho­dzą­cych w na­rzą­dach, przez które wę­dru­ją lar­wy pa­so­żyt­ni­czych ga­tun­ków ni­cie­ni. Za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z Bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i Pa­ra­zy­to­lo­gii Le­kar­skiej pro­wa­dzę ze stu­den­ta­mi Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go, Lekarsko-Den­tys­tycz­nego i Fizjo­te­ra­pii. Na kur­sie przy­go­to­waw­czym pro­wa­dzę za­ję­cia od 13 lat.

Dr Wojciech Szypuła

Jestem absolwentem kierunku biologia Wydziału Bio­lo­gii i Ochro­ny Śro­do­wi­ska Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go w Ka­to­wi­cach. Pra­cę dok­tor­ską zreali­zo­wa­łem w War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym, gdzie jes­tem obec­nie za­trud­nio­ny na sta­no­wis­ku adiunk­ta. Ukoń­czy­łem rów­nież stu­dia po­dyp­lo­mo­we w Wyż­szej Szko­le Eko­no­mii i In­no­wa­cji w Lub­li­nie na kie­run­ku Me­na­dżer Ba­dań Nauko­wych i Prac Roz­wo­jo­wych oraz licz­ne kur­sy spe­cja­lis­tycz­ne w za­kre­sie bio­lo­gii mo­le­ku­lar­nej i no­wo­czes­nych me­tod ana­li­tycz­nych. Spra­wuję zasz­czyt­ną funk­cję Sek­re­ta­rza Ge­ne­ral­ne­go Pol­skie­go To­wa­rzystwa Bo­ta­nicz­ne­go, jes­tem człon­kiem Pol­skie­go To­wa­rzystwa My­ko­lo­gicz­ne­go.

Jestem nauczycielem z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym pro­wa­dzę wyk­ła­dy, ćwi­cze­nia i se­mi­na­ria z bio­lo­gii z ge­ne­ty­ką, pa­ra­zy­to­lo­gii, bo­ta­ni­ki oraz z bio­tech­no­lo­gii roś­lin dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Far­ma­ceu­tycz­ne­go. W 2005 roku uzys­ka­łem upraw­nie­nie egza­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go OKE i pra­cuję w Uczel­nia­nej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej. 

„Najważniejsze w edukacji biologicznej jest nau­cza­nie przed­mio­tu ze zro­zu­mie­niem. Suk­ces w nau­cza­niu bio­lo­gii to trwa­łe zasz­cze­pie­nie w ucz­niach ref­lek­sji nad zja­wis­kiem ży­cia na każ­dym po­zio­mie je­go or­ga­ni­za­cji i zło­żo­ności. To się zaw­sze opła­ca i daje wie­le sa­tys­fakcji”.

Pasjonuję się fotografią i biologią. Upra­wiam tu­rys­ty­kę gór­ską, skitouring, al­pi­nizm i bie­gi ultra.

Dr Anita Śliwińska

Jestem absolwentką Wydziału Matematyczno-Przy­rod­niczego kierunek biologia Wyższej Szkoły Pe­da­go­gicz­nej im. Jana Kocha­nowskie­go w Kiel­cach (aktual­nie Uni­wer­sy­te­tu im. Jana Ko­cha­nowskie­go). Pracę dok­torską zreali­zo­wa­łam w Zakła­dzie Bio­logii Far­ma­ceu­tycz­nej i Bio­tech­no­logii Roś­lin Lecz­ni­czych w War­szaw­skim Uni­wer­sy­tecie Me­dycz­nym, gdzie jestem obecnie za­trud­niona.

Jestem nauczycielem akademickim z 18-letnim doś­wiad­cze­niem. W ramach dzia­łal­ności dy­dak­tycz­nej pro­wa­dzę ćwi­cze­nia i semi­naria ze stu­den­tami I roku "farmacja" z dwóch przed­mio­tów: bio­logia z gene­tyką i bota­nika far­ma­ceu­tyczna. Pro­wadzę rów­nież ćwi­czenia i se­mi­naria dla stu­den­tów IV-roku w fakul­ta­tyw­nym bloku progra­mo­wym "Bio­tech­nologia w ochro­nie zdro­wia" oraz "Fito­chemia i Fito­te­rapia", a obec­nie w fakul­ta­tyw­nym blo­ku progra­mowym "Far­macja prze­mys­łowa i bio­tech­no­logia far­ma­ceutyczna". Ponadto pro­wadzę zaję­cia ze stu­dentami I roku far­ma­cja przy działa­jącym przy naszym zak­ładzie Stu­denckim Kole Nauko­wym "Herba".

Od 2013 pełnię funkcję kie­ow­nika ćwi­czeń z przed­miotu bo­ta­nika far­ma­ceu­tyczna i jes­tem od tego roku prze­wod­niczącą Rady Peda­go­gicznej I roku studiów. W ramach działal­ności orga­ni­za­cyjnej w latach 2003-2005 bra­łam udział w egza­mi­nach wstęp­nych na Wy­dziale Far­ma­ceu­tycznym.

Poza pracą naukową, dydaktyczną oddaję się swoim pasjom: tańcowi oraz bieganiu.

Mgr Anna Sulima

Jestem absolwentką Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW gdzie ukoń­czy­łam kie­ru­nek bio­logia. Po uzys­ka­niu ty­tu­łu ma­gistra roz­po­czę­łam pra­cę w Ka­tedrze Bio­logii Ogól­nej i Pa­ra­zy­to­logii WUM.

Obecnie jestem studentką studiów dokto­ranckich na I Wydzia­le Le­karskim WUM, a w swo­jej pracy sku­piam się głów­nie na ba­da­niach mo­le­ku­larnych mo­de­lo­wego ga­tun­ku ta­siem­ca Hyme­nolepis dimi­nuta. Ponadto pro­wa­dzę za­jęcia z Pa­ra­zy­to­logii i Bio­lo­gii Mo­le­ku­lar­nej dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Le­karskiego.

 

NASI CHEMICY

Dr Mariola Napiórkowska

Jestem magistrem chemii i dok­to­rem nauk far­ma­ceu­tycz­nych. Swo­ją przy­go­dę z che­mią tak na­praw­dę roz­po­czę­łam jako stu­dent­ka na Wy­dzia­le Che­mii Uni­wer­sy­te­tu War­szaws­kie­go. Tu­taj che­mię po­ko­cha­łam i zro­zu­mia­łam. Ko­lej­nym kro­kiem, po obro­nie pra­cy ma­gi­ster­skiej, by­ło roz­po­czę­cie pra­cy na War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­cie Me­dycz­nym ja­ko wy­kła­dow­ca a nas­tęp­nie ja­ko adiunkt. Tu­taj jes­tem już od 15 lat, roz­wi­jam swo­ją wie­dzę i umie­jęt­noś­ci pra­cu­jąc za­rów­no ze stu­den­ta­mi jak rów­nież pro­wa­dząc ba­da­nia nauko­we. Pra­ca nauko­wa da­ła mi moż­li­wość uzys­ka­nia stop­nia dok­tora nauk far­ma­ceutycz­nych. Dzię­ki ciąg­łe­mu kon­tak­to­wi ze stu­den­ta­mi, w krót­kim cza­sie, zdo­by­łam ol­brzy­mie doś­wiad­cze­nie dy­dak­tycz­ne a to poz­wo­li­ło mi roz­po­cząć pra­cę ja­ko nauczy­ciel. Od wie­lu lat przy­go­to­wu­ję mło­dzież do ma­tu­ry i pro­wa­dzę za­ję­cia na kur­sie przy­go­to­waw­czym. Pra­ca z mło­dzie­żą da­je mi ol­brzy­mią przy­jem­ność i sa­tys­fak­cję. Nic tak nie cie­szy jak usły­szeć od ucz­nia „naresz­cie to ro­zu­miem” a jesz­cze więk­szą ra­dość spra­wia, gdy spo­ty­ka­my się na stu­diach - czego ży­czę wszyst­kim obec­nym ma­tu­rzystom :) .

 

Dr Magdalena Pakosińska-Parys

Ukończyłam Chemię na Wydziale Chemii Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skiego. Od szko­ły pod­sta­wo­wej wie­dzia­łam, że chcę uczyć che­mii. Po­sia­dam upraw­nie­nia pe­da­go­gicz­ne. Przez 12 lat pra­co­wa­łam w Ka­ted­rze i Zak­ła­dzie Che­mii Me­dycz­nej WUM ja­ko asys­tent, wyk­ła­dow­ca, star­szy wyk­ła­dow­ca i adiunkt. Pro­wa­dzi­łam za­ję­cia dy­dak­tycz­ne z che­mii dla stu­den­tów I i II Wy­dzia­łu Le­karskie­go i Od­dzia­łu Le­kars­ko-Dentys­tycz­ne­go. By­łam od­po­wie­dzial­na za or­ga­ni­za­cję za­jęć, wszel­kie za­li­cze­nia i kon­takt ze stu­den­ta­mi. To był mój ży­wioł. Zaj­mo­wa­łam się rów­nież te­ma­ty­ką ba­daw­czą pro­wa­dzo­ną w Zak­ła­dzie. W 2010 ro­ku pra­cę dok­tor­ską obro­niłam na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym WUM otrzy­mu­jąc sto­pień dok­to­ra nauk far­ma­ceu­tycz­nych.

Obecnie pracuję w Katedrze i Zak­ła­dzie Bio­che­mii I Wy­dzia­łu Le­kar­skie­go WUM, gdzie rów­nież pro­wa­dzę za­ję­cia ze stu­den­ta­mi z przed­mio­tu Bio­che­mia z ele­men­ta­mi Che­mii. Zaj­mu­ję się rów­nież pra­cą nauko­wą, ma­rząc o zro­bie­niu ha­bi­li­ta­cji. Jes­tem współ­auto­rem skryp­tów dla stu­den­tów i pub­li­ka­cji nauko­wych.

Od 2001 roku prowadzę wyk­łady z che­mii na kur­sie przy­go­to­waw­czym or­ga­ni­zo­wa­nym przez War­sza­wski Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny i jes­tem kie­row­ni­kiem nauko­wym te­go kur­su. W maju 2005 roku uzys­ka­łam up­raw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Chemii przy Okrę­go­wej Ko­mi­sji Egza­mi­na­cyj­nej w War­sza­wie. Od tego cza­su co ro­ku czyn­nie spraw­dzam ma­tu­ry na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Ukoń­czy­łam rów­nież Kurs Pe­da­go­gicz­ny dla nauczy­cie­li aka­de­mic­kich WUM.

Uwielbiam tańczyć i śpie­wać ale chy­ba naj­bar­dziej ko­cham uczyć! W 2011 roku otrzy­ma­łam indy­wi­dual­ną na­gro­dę dy­dak­tycz­ną Rek­tora WUM. Mam pros­ty, kla­row­ny i spo­koj­ny spo­sób tłu­ma­cze­nia, co poz­wo­li każ­de­mu zro­zu­mieć wszel­kie za­gad­nie­nia które prze­ka­zuję. Ucze­nie in­nych spra­wia mi og­rom­ną ra­dość i sa­tys­fak­cję. Myś­lę, że naucza­nie w bar­dzo sym­pa­tycz­nej at­mos­fe­rze przy­cią­ga do mnie ucz­niów. Za­pra­szam na kurs a sam zo­ba­czysz czy pisa­łam praw­dę! DO ZOBACZENIA…

 

NASI MATEMATYCY

Dr Justyna Kurkowiak

Ukończyłam Wydział Matematyki i Informatyki w Poz­na­niu otrzy­mu­jąc w 2000 roku tytuł dok­tora nauk ma­te­ma­tycz­nych. Od kil­ku­nas­tu lat pro­wa­dzę za­jęcia dy­dak­tycz­ne ze stu­den­ta­mi. Z War­szaw­skim Uni­wer­sy­te­tem Me­dy­cznym jes­tem zwią­za­na od 8 lat. Pro­wa­dzę głów­nie ma­te­ma­ty­kę i sta­tys­ty­kę na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym zaj­mu­jąc się rów­nież pra­cą naukową.

Uczenie mate­ma­tyki stu­den­tów, którzy za nią nie prze­pa­da­ją było nie­małym wyz­wa­niem, ale ma­te­ma­ty­ka nie jest trud­na, jeśli tylko ma­my tro­chę chęci i otwar­ty umysł.

Mgr Krystian Gulik

Od kilku lat próbuję wytłuma­czyć ma­te­ma­ty­kę stu­den­tom far­ma­cji. Szcze­gól­nie lu­bię pra­cę z otwar­ty­mi, mło­dymi umy­sła­mi. Jes­tem oso­bą wy­ro­zu­mia­łą i peł­ną na­dziei, że każdy jest w sta­nie po­jąć ma­te­ma­ty­kę na po­zio­mie pod­sta­wo­wym. Moż­na ze mną po­roz­ma­wiać nie tyl­ko o królo­wej nauk, ale rów­nież o sporcie, fil­mie, mu­zy­ce i lite­ra­tu­rze.

 

NASI FIZYCY

Dr Marek Wasek

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwer­sy­te­tu War­szaw­skie­go, dok­to­rant Ins­ty­tu­tu Ener­gii Ato­mo­wej w Świer­ku, kie­ru­nek – fizyka. Po­sia­da po­nad 35-letnie doś­wiad­cze­nie naukowo-dydak­tycz­ne. Ce­nio­ny pe­da­gog nie tylko wśród li­cealis­tów (uczniów) ale rów­nież stu­den­tów War­szaw­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go gdzie jest od­po­wie­dzial­ny za dy­dak­ty­kę bio­fi­zy­ki na Wy­dzia­le Far­ma­ceu­tycz­nym. Jak sam mówi, naj­waż­niej­sze dla nie­go w naucza­niu jest odejś­cie od pa­mię­cio­we­go ucze­nia się, a za­miast te­go ro­zu­mie­nie związ­ków przy­czy­no­wo skut­ko­wych w fi­zy­ce. Naj­pierw fi­zy­ka po­tem wzo­ry. Po­sia­da upraw­nie­nia eg­za­mi­na­to­ra ma­tu­ral­ne­go z Fi­zy­ki i As­tronomii.

Fan muzyki bluesowo-rockowej a w szcze­gól­noś­ci zes­połu SBB. Miłoś­nik Roz­to­cza i Biesz­cza­dów.

Posia­da przeuro­czą kot­kę ra­sy bry­tyj­skiej o imie­niu Blueska.

 

Dr Wojciech Baran

Witam.

Chciał­bym nau­czyć Was fi­zy­ki, któ­ra niez­będ­ną jest w Wa­szym przysz­łym ży­ciu za­wo­do­wym.

Mam w tym 40-let­nie doś­wiad­cze­nie. Jes­tem fi­zy­kiem ze spe­cja­li­za­cją FIZYKI ME­DYCZ­NEJ u­zys­ka­nej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim oraz dokto­rem nauk me­dycz­nych Aka­de­mii Me­dycz­nej (obec­nie WUM).

Moje hobby to również: tu­rys­ty­ka (kra­je za­rów­no tro­pi­kal­ne jak i te chłod­niej­sze – co wi­dać na za­łą­czo­nych zdję­ciach) oraz spor­ty za­rów­no let­nie (ro­wer, góry) jak i zi­mo­we (narty). Po­sia­dam rów­nież wy­kształ­ce­nie mu­zycz­ne. Sta­ram się to hob­by wy­ko­rzys­ty­wać w naucza­niu Was po­da­jąc przyk­ła­dy z ży­cia co­dzien­ne­go ja­ko ilu­stra­cje speł­nia­nia się pod­sta­wo­wych praw fizyki.

Słuchając moich wykładów przes­ta­nie­cie bać się tej „strasz­nej fi­zyki” i zauwa­ży­cie, że ota­cza Was ona na co dzień – cze­go przy­kła­dy sta­ram się Wam po­kazać.

Mam nadzieję, że z więk­szoś­cią z Was spot­kam się na za­ję­ciach z BIOFI­ZYKI jak rów­nież z FIZY­KI czy BIO­ME­CHA­NIKI w trak­cie Wa­szych studiów.

Życzę Wam tego z całe­go serca.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja strony: 04.11.2017